Zokutou word meterZokutou word meter
28,062 / 40,000
(70.2%)